Mapa Akustyczna Łodzi
Informacje o klimacie akustycznym Łodzi
 1. Mapa akustyczna Łodzi na lata 2012-2017
 2. Strategiczna mapa akustyczna Łodzi
 3. Informacje o hałasie w środowisku
 4. Wykorzystanie mapy hałasu
 5. Mapa hałasu
 6. Wskaźniki oceny hałasu
Pliki do pobrania
 1. Część opisowa Mapy Akustycznej Łodzi na lata 2012 - 2017
 2. Program ochrony środowiska przed hałasem na lata 2013 -2018
Kontakt


Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Departament Spraw Społecznych
Urzędu Miasta Łodzi
Al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź
tel.: +48 (42) 638-47-11
fax: +48 (42) 638-47-47
e-mail: srodowisko@uml.lodz.pl


Łódzki Ośrodek Geodezji
ul.Traugutta 21/23, 90-113 Łódź
tel. (42) 637-55-01
tel. (42) 637-47-36
tel./fax. (42) 637-48-77
e-mail: sekretariat@log.lodz.pl
Mapa akustyczna Łodzi na lata 2012-2017

Mapa akustyczna Łodzi na lata 2012-2017

Zgodnie z treścią art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity w Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 z późniejszymi zmianami), na potrzeby oceny stanu akustycznego dla aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy, starosta sporządza co 5 lat mapy akustyczne. Zapisy art. 14 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 z późniejszymi zmianami), precyzowały termin opracowania strategicznych map akustycznych i dla miast powyżej 250 tysięcy mieszkańców został on określony na 30 czerwca 2007 r. – stąd termin ustawowy opracowania kolejnej mapy akustycznej dla miasta Łodzi to 30 czerwca 2012 r.

Opracowanie aktualizacji strategicznej mapy akustycznej wymagało wykonania niżej wymienionych prac z zakresu przetwarzania danych przestrzennych, akustyki środowiskowej oraz modernizacji środowiska informatycznego wraz z integracją baz danych, tj.:

    • określenia obszaru opracowania,
    • pozyskania przestrzennych, akustycznych i nieakustycznych danych wejściowych niezbędnych do opracowania aktualizacji strategicznej mapy akustycznej,
    • wykonania modelu przestrzennego obszaru opracowania obejmującego:
     • cyfrowy model terenu,
     • cyfrowy model budynków,
     • cyfrowy model terenów zieleni,
     • cyfrowy model szorstkości terenu,
     • cyfrowy model źródeł hałasu komunikacyjnego (drogowego i szynowego) oraz przemysłowego,
    • wykonania obliczeń za pomocą oprogramowania do tworzenia cyfrowych map akustycznych,
    • wykonania kalibracyjnych pomiarów akustycznych z określeniem poprawki kalibracyjnej dla wyliczonego modelu akustycznego,
    • opracowania części opisowej Mapy Akustycznej Łodzi
    • opracowania cyfrowych map
     • emisyjnych,
     • imisyjnych,
     • konfliktów akustycznych,
     • terenów zagrożonych hałasem,
     • rozmieszczenia ludności eksponowanej na hałas,
     • rozkładu przestrzennego wartości wskaźnika M
    • aktualizacji danych niezbędnych do udostępnienia informacji o klimacie akustycznym miasta w środowisku GIS.

Wykonawcą mapy było konsorcjum firm: DHV POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz AkustiX Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu.
Całkowita wartość projektu wynosiła 264 450,00 zł, z czego 80% środków, tj. 211 560,00 zł na realizację Projektu pochodziło z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl a pozostałe 20%, tj. 52 890,00 zł z budżetu miasta Łodzi.

Istotnym rezultatem projektu „Opracowanie mapy akustycznej Łodzi” jest stworzenie podstaw efektywnego, lokalnego monitoringu środowiska, a w szczególności:

 • bieżące informowanie mieszkańców o stanie środowiska akustycznego miasta,
 • możliwość podjęcia właściwych decyzji w oparciu o wiedzę wynikającą z badań stanu środowiska akustycznego.

Celem umożliwienia mieszkańcom miasta bezpośredniego dostępu do informacji o klimacie akustycznym Łodzi, aktualną mapę akustyczną miasta udostępniono w serwisie InterSIT www.mapa.lodz.pl Łódzkiego Ośrodka Geodezji www.log.lodz.pl w zakładce mapy tematyczne.

Na podstawie map akustycznych opracowane zostaną programy naprawcze dla terenów zagrożonych hałasem, w ramach których zostaną podjęte działania oddziaływujące na:

 • realizację przedsięwzięć doraźnych ograniczających uciążliwość hałasową,
 • restrykcyjne przestrzeganie przepisów prawa w zakresie lokalizacji obiektów emitujących hałas oraz dopuszczania obiektów do funkcjonowania (preferowanie lokalizacji niskokonfliktowych),
 • koncentrowanie działań proekologicznych na drogach o największym obciążeniu ruchem samochodowym, zwłaszcza na odcinkach przebiegu tych dróg przez tereny zabudowy mieszkaniowej,
 • stymulowanie zakładów przemysłowych do ograniczenia emisji hałasu do środowiska,
 • rygorystyczne egzekwowanie zasad ochrony przed hałasem przy realizacji inwestycji przemysłowych oraz komunikacyjnych,
 • wprowadzanie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów poświęconych ochronie przed hałasem, z wyznaczeniem stref ograniczonego użytkowania wszędzie tam, gdzie w porze nocnej równoważny poziom hałasu przekracza 55 dB,
 • stworzenie stałej sieci monitorowania poziomu hałasu w newralgicznych, z punktu widzenia zagrożenia hałasem, rejonach miasta.