Mapa Akustyczna Łodzi
Informacje o klimacie akustycznym Łodzi
  1. Mapa akustyczna Łodzi na lata 2012-2017
  2. Strategiczna mapa akustyczna Łodzi
  3. Informacje o hałasie w środowisku
  4. Wykorzystanie mapy hałasu
  5. Mapa hałasu
  6. Wskaźniki oceny hałasu
Pliki do pobrania
  1. Część opisowa Mapy Akustycznej Łodzi na lata 2012 - 2017
  2. Program ochrony środowiska przed hałasem na lata 2013 -2018
Kontakt


Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Departament Spraw Społecznych
Urzędu Miasta Łodzi
Al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź
tel.: +48 (42) 638-47-11
fax: +48 (42) 638-47-47
e-mail: srodowisko@uml.lodz.pl


Łódzki Ośrodek Geodezji
ul.Traugutta 21/23, 90-113 Łódź
tel. (42) 637-55-01
tel. (42) 637-47-36
tel./fax. (42) 637-48-77
e-mail: sekretariat@log.lodz.pl
Wskaźniki oceny hałasu

Wskaźniki oceny hałasu

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami ocena hałasu w środowisku prowadzona jest w oparciu o dwa rodzaje wskaźników hałasu:

1.    wskaźniki wykorzystywane do prowadzenie długookresowej polityki w zakresie ochrony środowiska przed hałasem, w szczególności do sporządzania map akustycznych,

2.    wskaźniki wykorzystywane do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska.

Wskaźniki stosowane do realizacji map hałasu

Dla potrzeb prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony środowiska przed hałasem, w szczególności do sporządzania map akustycznych, mają zastosowanie wskaźniki (art. 112a ustawy POŚ):

LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem:

-          pory dnia, rozumianej jako przedział czasu od godz. 6.00 do godz. 18.00,

-          pory wieczoru, rozumianej jako przedział czasu od godz. 18.00 do godz. 22.00,

-          pory nocy, rozumianej jako przedział czasu od godz. 22.00 do godz. 6.00.

 

LN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku, rozumianych jako przedział czasu od godz. 22.00 do godz. 6.00.

Wskaźnik LDWN jest miarą oceny uciążliwości hałasu i wyraża się następującym wzorem:

 

 

gdzie:

LD – jest długookresowym równoważnym poziomem dźwięku A wg def. ISO 1996-2: 1987, określonym dla pory dziennej w czasie jednego roku;

LW – jw. ale dla pory wieczornej;

LN - jw. ale dla pory nocnej.

Jak widać z powyższego wzoru wartość LDWN jest średnią ważoną za okres jednej doby, gdzie do wartości równoważnego poziomu dźwięku wyznaczonego za okres pory wieczoru (LW) dodaje się wagę +5 dB a do wartości równoważnego poziomu dźwięku wyznaczonego za okres pory nocy (LN) dodaje się wagę +10 dB. Wartości LD, LW, i LN powinny być wyznaczone jako średnie długookresowe, za okres 1 roku. Jeden rok w powyższej zależności odpowiada okresowi jednego roku reprezentatywnemu pod względem emisji dźwięku, w którym warunki meteorologiczne odpowiadają średnim warunkom w przeciągu ostatnich 10 lat. Przy wyznaczaniu wskaźnika LDWN uwzględnia się ponadto zmienność funkcjonowania rozważanych źródeł hałasu w ciągu roku oraz różnorodność czynników wpływających na rozchodzenie się dźwięku.

Wartości wskaźników LD, LW, LN są równe wartościom równoważnego poziomu dźwięku określonemu za odpowiedni okres T pory dnia, wieczoru i nocy, z uwzględnieniem uśredniania tych wartości w ciągu jednego roku.

Równoważny poziom dźwięku LAeqT za okres czasu T wyraża się następującym wzorem definicyjnym:

 

gdzie:

p2A – jest długookresowym równoważnym poziomem dźwięku A wg def. ISO 1996-2: 1987, określonym dla pory dziennej w czasie jednego roku;

p2o – wartość odniesienia, po = 2 *10-5  (Pa).

t1 i t2 – moment początkowy i końcowy okresu czasu T.

Wskaźniki stosowane w kontroli środowiska

Dla potrzeb ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, mają zastosowanie następujące wskaźniki:

LAeqD – równoważny poziom hałasu dla pory dnia, rozumianej jako przedział czasu od godz. 6.00 do godz. 22.00,

LAeqN – równoważny poziom hałasu dla pory nocy, rozumianej jako przedział czasu od godz. 22.00 do godz. 6.00. 

Wartości wskaźników LAeqD, LAeqN są równe wartościom równoważnego poziomu dźwięku określonego za odpowiedni okres T pory dnia i nocy.  Równoważny poziom dźwięku LAeqT za okres czasu T wyraża się wzorem:

 


 

gdzie:

p2A – jest równoważnym poziomem dźwięku A wg def. ISO 1996-2: 1987, określonym odpowiednio dla pory dziennej i nocnej;

p2o – wartość odniesienia, po = 2 *10-5   (Pa).

t1 i t2 – moment początkowy i końcowy okresu czasu T.