Mapa Akustyczna Łodzi
Informacje o klimacie akustycznym Łodzi
  1. Mapa akustyczna Łodzi na lata 2012-2017
  2. Strategiczna mapa akustyczna Łodzi
  3. Informacje o hałasie w środowisku
  4. Wykorzystanie mapy hałasu
  5. Mapa hałasu
  6. Wskaźniki oceny hałasu
Pliki do pobrania
  1. Część opisowa Mapy Akustycznej Łodzi na lata 2012 - 2017
  2. Program ochrony środowiska przed hałasem na lata 2013 -2018
Kontakt


Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Departament Spraw Społecznych
Urzędu Miasta Łodzi
Al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź
tel.: +48 (42) 638-47-11
fax: +48 (42) 638-47-47
e-mail: srodowisko@uml.lodz.pl


Łódzki Ośrodek Geodezji
ul.Traugutta 21/23, 90-113 Łódź
tel. (42) 637-55-01
tel. (42) 637-47-36
tel./fax. (42) 637-48-77
e-mail: sekretariat@log.lodz.pl
Aktualności

Informacja o konsultacjach społecznych projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi na lata 2013 – 2018

Autor: Piotr Bugajak | Dodano: 13/09/10

Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi na lata 2013 - 2018

Prezydent Miasta Łodzi, w ramach konsultacji społecznych projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi na lata 2013 – 2018, serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców miasta Łodzi do udziału w otwartych spotkaniach poświęconych dyskusji o projekcie Programu, które odbędą się w dniach 20 i 23 września 2013 r. od godziny 16:15 w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej w Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104.

Informacja o konsultacjach społecznych projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi na lata 2013 – 2018

Autor: Piotr Bugajak | Dodano: 13/09/10

Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi na lata 2013 - 2018

W oparciu o art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Prezydent Miasta Łodzi serdecznie zaprasza mieszkańców miasta do udziału w konsultacjach społecznych projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi na lata 2013 – 2018 w ramach strategicznej oceny oddziaływania Programu na środowisko.
Z projektem Programu i Prognozy jego oddziaływania na środowisko można zapoznać się na stronie internetowej: http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=9147 lub w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi, 92-326 Łódź, Al. Piłsudskiego 100, w pokoju 63 na IV piętrze, w dniach od 10 września do 2 października 2013 r., w godzinach 8:00 – 16:00.
Wszelkie uwagi prosimy kierować w dniach od 10 września do 2 października 2013 r., drogą elektroniczną na adres: srodowisko@uml.lodz.pl lub konsultacje@akustix.pl, pocztą tradycyjną, bądź składać osobiście w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi, 92-326 Łódź, Al. Piłsudskiego 100, sekretariat pokój 42 na I piętrze.

Informacja o projekcie Opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi na lata 2013 – 2018

Autor: Piotr Bugajak | Dodano: 13/06/21

Projekt „Opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi na lata 2013 – 2018” jest współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi http://www.wfosigw.lodz.pl/. Całkowita wartość projektu wynosi 303 810,00 zł, z czego 90% środków, tj. 273 429,00 zł na realizację Projektu pochodzi z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, pozostałe 10%, w kwocie 30 381,00 zł pochodzi z budżetu miasta Łodzi.